Политиката на „Път Консулт“ ООД е ориентирана към изпълнение на строителство, ремонт и поддържане на пътища и улици и полагане на хоризонтална пътна маркировка с висок контрол при качеството, с цел удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите. Ръководството осъзнава своята отговорност да развива не само успешен но и отговорен бизнес, в условията на здравословни и безопасни условия на труд и с грижа за защита на околната среда.

За осъществяване на своите цели фирма „Път Консулт” ООД, разработи и внедри интегрирана система за управление, която обхваща международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Фирма „Път Консулт” ООД притежава сертификати за съот¬ветствие на произвежданите продукти – различни видове „Асфалтобетон“, „Полимерно модифициран битум“ „Добавъчни материали“ и „Бетон – класове на якост С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30″. Сертификатите удостоверяват, че са изпълнени всички разпоредби по отношение на оценяването и съответствието на производствения контрол и про¬извежданите продукти със съответната техническа спецификация и стандарти.

Дружеството има редица референции и сертификати от държавни органи, обществени ин¬ституции и частни инвеститори, които удостоверя¬ват професионализма и качественото изпълнение на обектите.

Като фирма с установен опит в строителството и ремонта на пътища и улици и полагане на хоризонтална пътна маркировка, ясно осъзнаваме, че развитието и просперитетът зависят от доверието на клиентите. Затова ние се стремим да развиваме успешен бизнес, гарантиращ задоволяване на клиентските желания, като стриктно изпълняваме договорите си с нашите клиенти и се стремим да изграждаме с тях дълготрайни взаимноизгодни отношения.

СВЪРЖИ СЕ С НАС