РЕШЕНИЕ № РУ-36-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШИХ: да не се извършва екологична оценка на проект за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) на поземлен имот с идентификатор 32874.40.701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих и последващо изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща номинална мощност 2502,64 kWp, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител: „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 116044896, адрес: гр. Разград, ул. „Княз Борис I“ №120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението